>STF0038 167 Bovine pancreatic trypsin inhibitor
RPDFCLEPPYTGPCKARIIRYFYNAKAGLCQTFVYGGCRAKRNNFKSAEDCMRTCGGA

>STF0038 168 Bovine pancreatic trypsin inhibitor
RPDFCLEPPYTGPCKARIIRYFYNAKAGLCQTFVYGGCRAKRNNFKSAEDCMRTCGGA